جدیدترین کتب
خانه 10 بایگانی برچسب: آموزش زبان انگلیسی

بایگانی برچسب: آموزش زبان انگلیسی

فروردین, ۱۳۹۷

اسفند, ۱۳۹۶

  • ۲۶ اسفند

    آموزش واژگان ۵۰۴- لغت شماره ۴

    📚 ۵۰۴ Words – Lesson 1   ✅ tact /tækt/ (n.) تَکت 🌟 tactful (-ful) tactfully (-fuli) tactic (-ik) 👉 Ability to say the right thing. 🔷 Syn: adroitness, delicacy, consideration, discretion, diplomacy 🔶 Ant: tactlessness, clumsiness, indiscretion   👈 کاردانی، تدبیر، ملاحظه، نزاکت، خوش زبانی، مهارت، سلیقه، درایت، کیاست، شعور، ادراک 📝 Examples:   ✳️ My aunt never hurts …

اردیبهشت, ۱۳۹۶

آبان, ۱۳۹۵

بهمن, ۱۳۹۴

دی, ۱۳۹۴