جدیدترین کتب
خانه 10 دوره های خودآموز

دوره های خودآموز

دوره خودآموز ریشه شناسی زبان انگلیسی درس ۱۰

Part Two ۱۱- dorm Meaning: Sleep تکواژی که به معنی «خواب» است. A- dormitive = dormi + tive = sleep + tive                                                tive +  خواب a- Causing sleep                                             موجب خواب می شود – خواب آور b- A soporific; a narcotic                             داروی خواب آور – داروی آرام بخش                              B- dormant/dorment = dorm + ant = sleep + ant                                       ant …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۳۷

درس ۳۷ : شناسه ها Determiners every each neither either none both no half most all شناسه (determiner) کلمه ایست که قبل از اسم قرار میگیرد و تعداد، مقدار و یا حالات دیگر اسم را نشان می دهد. در این فصل به تعدادی از مهمترین شناسه های زبان انگلیسی اشاره می کنیم. all ۱-  All به معنای (همه) قبل از …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۳۶

درس ۳۶ : کلمات ربطی Linking Words کلمه ربطی کلمه ایست که دو عبارت (clause) را به هم ربط میدهد تا یک جمله مرکب (complex sentence) ساخته شود. قبلاً دانستیم که جمله مرکب از دو بخش پایه (main clause) و پیرو (subordinate clause) تشکیل شده است. موضوع اصلی جمله همیشه در بخش پایه بیان می شود و بخش پیرو معمولاً …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۳۵

درس ۳۵ : افعال مرکب Phrasal Verbs   فعل دو واژه ای یا مرکب فعلی است که از ترکیب یک فعل با یک قید یا یک حرف اضافه ساخته می شود و اغلب معنای اصطلاحی دارد یعنی اگر معنای تک تک هر دو کلمه را بدانیم باز هم نمی توانیم معنای فعل را بدانیم. برای مثال فعل دو واژه ئی …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۳۴

درس ۳۴ : نقل قول  Reported speech             گاهی لازم است حرفی را که شخص دیگری گفته نقل کنیم. این عمل نقل قول (reported Speech) نامیده می شود. نقل قول می تواند مستقیم (direct) و یا غیرمستقیم (Indirect) باشد. الف – نقل قول مستقیم اگر گفته شخص را عیناً همانطور که بیان شده نقل کنیم و تغییری در آن ندهیم …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۳۳

درس ۳۳ : ضمایر و عبارت های ربط   Relative pronouns & clauses       در زبان انگلیسی برای توصیف اسم یک یا چند صفت قبل از آن قرار میگیرد و آن را توصیف میکند اما گاهی لازم است اطلاعات بیشتری راجع به اسم داده شود. در این حالت یک عبارت (جمله کوتاه) بعد از اسم قرار می گیرد و آن را …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۳۲

درس ۳۲ : جملات شرطی   Conditionals     جمله شرطی جمله ایست که وقوع عملی را بیان میکند به شرط آنکه عمل دیگری انجام شود. به عبارت دیگر وقوع یک عمل مشروط به وقوع عمل دیگری است. جمله شرطی نوعی جمله مرکب (complex sentence) است که از دو بخش پایه (main clause) و پیرو (if clause) تشکیل شده است. بخش …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۳۱

درس ۳۱: جملات سؤالی   Questions جملات سوالی که با کلمات سوالی (when ،what ،who….) شروع می شوند به دو دسته اصلی تقسیم می شوند. الف- سوالاتی که در آنها کلمه سوالی راجع به مفعول جمله سوال می کند. در این دسته از سوالات از افعال کمکی do , did, does استفاده می شود. A : What does Bob teach? باب …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۳۰

فصل ۳۰ : حروف اضافه Prepositions   در زبان انگلیسی تعداد زیادی حروف اضافه با کاربردهای متنوع وجود دارد. در اینجا به بررسی مهمترین آنها می پردازیم. حروف اضافه in ،on ،at برای زمان ۱- حرف اضافه at به همراه ساعات مختلف و نیز بخش‌های روز و شب به کار می‌رود. سحر گاه at dawn ساعت هفت at 7 o’clock …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۲۹

درس ۲۹ : صفت و قید Adjective & Adverb   صفت کلمه ایست که اسم را توصیف میکند. در زبان فارسی صفت بعد از اسم قرار می گیرد (خانه بزرگ، معلم خوب، مرد جوان ….) ولی در زبان انگلیسی صفت به دو شکل به کار میرود. الف– قبل از اسم برای توصیف اسم A big house                    a good teacher                        …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۲۸

درس ۲۸ : عبارت های بیان کننده هدف و منظور Clause Of Purpose      ۱- برای بیان هدف و منظور کلی (مثلاً کاربرد یک وسیله یا دستگاه) از حرف اضافه for و شکل ing- فعل استفاده می شود.  This marker is for writing on whiteboards این روان نویس مخصوص نوشتن روی وایت بورد است . A bread knife is …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۲۷

درس ۲۷ : قیود So,Such   So & Such انگلیسی زبانها اغلب کلمه so را قبل از صفت یا قید به کار میبرند و بدین وسیله معنای صفت یا قید را تقویت می کنند. در این حالت so تقریباً معادل really (واقعا) می‌باشد. I loved the movie last night. It was so interesting. (= really interesting) از فیلم دیشب خیلی …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۲۶

درس ۲۶ : سوالات کوتاه Taq Question   سوالات کوتاه به معنای “مگر نه؟ – اینطور نیست؟“                          Question tags در مکالمات اغلب اتفاق می‌افتد که حرفی را میزنیم و سپس از مخاطب خود می خواهیم که آن را تایید کند. در این صورت سوالی مانند “مگر نه؟” و یا “اینطور نیست؟” را در پایان جمله مان اضافه می …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۲۵

درس ۲۵ : وجه سببی The Causative وجه سببی برای بیان عملی به کار میرود که خودمان نمی خواهیم یا نمی توانیم آن را انجام دهیم و لذا ترتیبی می دهیم که شخص دیگری آن را انجام دهد. برای مثال جمله “دادم خیاطم یک دست کت و شلوار برایم دوخت.” یک جمله سببی است زیرا گوینده جمله خودش کننده کار …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۲۴

درس ۲۴ : افعال used to ,be used to, get used to   get used to be used to used to used to از فعل (used to (do برای بیان عمل یا حالتی استفاده می شود که در گذشته به طور منظم انجام می شده و یا در گذشته مدتی ادامه داشته است ولی دیگر انجام نمی شود. I used …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۲۳

آرزو کردن Wish در زبان انگلیسی برای بیان آرزو از عبارت I wish (ایکاش) استفاده می شود. I wish I had a better job ای کاش شغل بهتری داشتم I wish we hadn’t sold our house ای کاش خانه مان را نفروخته بودیم ۱- برای بیان آرزو در زمان حال جمله را با I wish شروع کرده و در بخش …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۲۲

 too, so, either, neither درس ۲۲ : قیود در زبان فارسی برای بیان نظر یا سلیقه مشابه از عبارت (من هم همینطور) استفاده می کنیم. برای این کار در زبان انگلیسی از کلمات either , So , too و neither به معنای (همینطور) استفاده می شود. A: I’m hungry.      گرسنه ام B: I am, too./So am I.              من هم همینطور …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۲۱

درس ۲۱ : مصدر یا ing ؟ verb + ing —form Verb+object + infinitive Verb+ infinitive در زبان انگلیسی to eat to go to Smoke و امثال آن مصدر (infinitive) نامیده می شوند. مصدر معمولاً به عنوان ریشه فعلی شناخته می شود که افعال متعددی از آن ساخته می شوند. To be or not to be? That’s the question بودن …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۲۰

  درس ۲۰ : ترجیح دادن  Prefer, would prefer, would rather در زبان انگلیسی برای بیان ترجیح از افعال Prefer (ترجیح دادن)، Would prefer (ترجیح دادن) و Would rather (ترجیح دادن) استفاده می‌شود. در اینجا به بررسی قواعد گرامری مربوط به این افعال می پردازیم. ۱- برای بیان ترجیح در حالت کلی از فعل prefer و مصدر یا ing – …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۱۹

درس ۱۹ : مقایسه Comparison شکل تفضیلی و عالی    Comparative & Superlative forms الف – شکل تفضیلی                                                                      the comparative form در زبان فارسی شکل تفضیلی صفت با افزودن (تر) به آن ساخته می شود. جوان تر‌              بزرگ‌تر ارزان تر                        بهتر ۱- در زبان انگلیسی به صفات یک بخشی (one – Syllable) در شکل تفضیلی er استفاده می شود. …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز ریشه شناسی زبان انگلیسی درس ۹

Part One ۱- ex-, e- Meaning: Out, thoroughly, remove/expel, deprive of, away تکواژی که به معنای «بیرون»، «به طور کامل بیرون کردن / اخراج کردن»، «محروم کردن از»، «فاقد» و «از بین رفتن» است. A- exclude = ex + clude = out + shut/bar  جلوگیری کردن/ بستن + بیرون                                        a- To bar or shut out; to prevent the existence of, …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز ریشه شناسی زبان انگلیسی درس ۸

Part Two ۱۱- acro Meaning: Terminal, topmost, a tip, a peak, a summit, highest, outermost  پیشوندی که به معنای “نهایی”، “بالاترین”، “نوک”، “سر”، “اوج”، “بلندترین” و “دورترین” است. A- acrobat = acro + bat = tip + walking  راه رفتن + نوک / سر                                     a- Walking a tip-toeبا سر پنجه راه رفتن                                                          b- A rope-dancer, a gymnast, a tumbler …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز ریشه شناسی زبان انگلیسی درس ۷

Part One ۱- lat Meaning: Hide تکواژی که به معنی «پنهان کردن» است.  A- latent = lat + ent = hide + ent                                   ent + پنهان کردن a- Hidden, concealed; present or existing but not manifested, exhibited, or developed; esp. in Path. of a disease پنهان – مخفی – وجود دارد اما نهفته است (به …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز ریشه شناسی زبان انگلیسی درس ۶

Part Two ۱۱- crat, cracy, cratic Meaning: Power, rule, strength, government, authority  پیشوندی که به معنی «قدرت»، «حکومت»، «دولت»، «قدرت نظامی» و «استحکام» است. A- plutocracy = pluto + cracy = wealth + government                                حکومت      +    ثروت a- The rule of sovereignty of wealth or of the wealthy  حکومت و فرمانروایی ثروتمندان – حکومت اغنیا b- A ruling or …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز ریشه شناسی زبان انگلیسی درس ۵

Part One ۱- aer, aero Mеaning: air تکواژی است که به معنی «هوا» است.  A- aerodrome = aero + drome = air + course مسیر  +   هوا                                                      a-A course for the use of flying machine       مسیری برای استفاده از هواپیما       b-A tract of level ground from which aeroplanes or airships can start بخشی از زمین مسطح و …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز ریشه شناسی زبان انگلیسی درس ۴

۱۱- dyn, dynam, dynamo Meaning: Power, force تکواژی که به معنی «قدرت» و «نیرو» است.  A- dynameter/dynamometer = dyna + meter = power + measure                                                                           اندازه …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز ریشه شناسی زبان انگلیسی درس ۳

۱-meter,metr  Meaning: Measure. A terminal element in names of instruments for measuring something. پسوندی که به معنی «اندازه گیری» است و در انتهای واژه های مربوط به ابزار یا وسایل اندازه گیری به کار می رود.  A- chronometer = chrono + meter = time + measure                                  اندازه گیری +  زمان وسیله ای برای اندازه گیری زمان             …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز ریشه شناسی زبان انگلیسی درس ۲

 ۱۱- сасо Meaning: Bad, evil, used freely in medical terminology to form names of bad states of bodily organs, most of which, however, are not English in form. پیشوندی که به معنی «بد» و «شیطانی» است و بیشتر در ترکیب اسم ها و اصطلاح های پزشکی که انگلیسی نیستند، شرایط نامناسب ارگان های بدن را توصیف می کند.  A- caco-demon …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز ریشه شناسی زبان انگلیسی درس ۱

۱- arch, archy Mеaning: Ruling, taking the lead, government, ruler پسوندی که به معنی «حاکم»، «رییس»، «حکومت» و «فرمانروا» است. A- ethnarch = ethn + arch = nation + governor/ruler  حاکم / فرمانروا   +    مردم  a- A governor of a people or province حاکم مردم یا یک استان – استاندار – حاکم – والی (در روم قدیم) B- monarchy = …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز ریشه شناسی زبان انگلیسی مروری بر مباحث زبانشناسی

ریشه شناسی مطالعه خاستگاه و تاریخچه یک کلمه با عنوان ریشه شناسی آن شناخته می شود، اصطلاحی که مثل تعداد زیادی از کلمات فنی ما، از طریق لاتین به ما می رسد، اما ریشه اش در یونانی قرار دارد (“مطالعۀ” Logia + “شکل ریشه ای” Etymon) و نباید با Entomology اشتباه گرفته شود که آن نیز یونانی است (“حشره” entomon). …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز ریشه شناسی زبان انگلیسی – مقدمه

احتمالا واژگان مهم ترین بخش در یادگیری هر زبان به شمار می رود. بدون واژگان، نمی توان صحبت کرد. با یک بانک واژگان مختصر می توانیم منظور خودمان را بیان کنیم؛ بی آنکه با گرامر آن زبان آشنایی داشته باشیم. مانند: آب، غذا، اتوبوس و … . توسعه بانک لغات امری است بسیار مهم و کلیدی، اما از طرفی می …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز ریشه شناسی زبان انگلیسی

توضیحات دوره آموزشی این مجموعه بخش اول از یادگیری لغات زبان انگلیسی مبتنی بر روش ریشه شناسی است. طراحی درس ها از ساده به سخت بوده و برای تمامی شما عزیزان در مقاطع مختلف اعم از کنکور، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، IELTS & TOEFL قابل فهم می باشد. مدنظر داشته باشید که یادگیری لغاتِ تنها (Naked vocabulary) به راحتی میسر …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۱۸

درس ۱۸ : احتمال و اطمینان Possibility & Certainty     could might may الف- احتمال در زمان حال و آینده ۱- برای بیان احتمال در زمان حال و آینده از might, may (شاید) استفاده می شود. امروزه از نظر کاربرد تفاوتی بین این دو فعل وجود ندارد و می توان هر کدام را به کار برد. I’m not sure where to …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۱۷

درس ۱۷ : اجازه و خواهش Permission & Requests may could be allowed to can can و could علاوه بر توانایی برای اجازه گرفتن و اجازه دادن و همچنین خواهش کردن به کار می روند که در اینجا به بررسی این کاربرد آنها میپردازیم. ۱- اجازه گرفتن و اجازه دادن Asking for & Giving permission – برای اجازه گرفتن دوستانه …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۱۶

درس ۱۶ : توانایی  Ability: can, could, be able to در زبان انگلیسی برای بیان توانایی از can و could و be able to استفاده می شود که در اینجا به بررسی این افعال می پردازیم. Can هرگاه بخواهیم بگوییم شخصی می تواند عملی را انجام دهد (توانایی جسمی یا ذهنی) و یا انجام عملی امکان پذیر است از Can …

ادامه نوشته »