جدیدترین کتب
خانه 10 آموزش زبان 10 504 10 آموزش واژگان ۵۰۴- لغت شماره ۸

آموزش واژگان ۵۰۴- لغت شماره ۸

 ۵۰۴ Words – Lesson 1

 

 

 gallant /ˈɡælənt/ (adj., n.) گَلِنت

 gallants (-s), gallantly (-li), gallantary (-ri)

 Brave, showing respect for women.

 Syn: bold, courageous, fearless, gentlemanly, chivalrous

 Ant: cowardice, ungentlemanliness, afraid, fearful, cowardly

 شجاع، دلیر، سلحشور، باشکوه؛ شجاعانه، دلیرانه؛ (نسبت به زنان) مؤدب، آداب دان، مبادی آداب، برای زنان احترام قائل شدن، باادب

 Examples:

 The pilot swore a gallant oath to save his buddy.

 خلبان برای نجات دادن دوستش سوگند شجاعانه‌ای خورد.

 Many gallant knights entered the contest to win the princess.

 شوالیه‌های شجاع زیادی برای رسیدن به شاهزاده خانم وارد رقابت شدند.

 Ed is so gallant that he always gives up his subway seat to a woman.

 “اِد” به قدری برای زنان احترام قائل است که همیشه جای خود را در مترو به یک خانم می‌دهد.

 The gallant man fought well in the war.

 مرد شجاع به خوبی در جنگ جنگید.

 I enjoyed reading the story of the gallant man who put his cloak over a mud puddle so that the queen would not dirty her feet.

 از خواندن ماجرای مرد شجاعی که شنل خود را برای اینکه پاهای ملکه کثیف نشود روی زمین گل آلود پهن کرد لذت بردم.

 

مطالعه بیشتر

 
gal lant adjective, noun
 
 
adjective
 

/ BrE ˈɡælənt ; NAmE ˈɡælənt /

۱- ( old-fashioned or literary ) brave, especially in a very difficult situation

Syn=heroic
gallant soldiers
She made a gallant attempt to hide her tears.

۲-  ( of a man ) giving polite attention to women

‘I left her standing in the rain.’ ‘That wasn’t very gallant of you.’

gal lant ly adverb

She gallantly battled on alone.
He bowed and gallantly kissed my hand.
 
Noun
 
/ BrE ɡəˈlænt ; NAmE ɡəˈlænt / / BrE ˈɡælənt ; NAmE ˈɡælənt / ( old-fashioned )
a fashionable young man, especially one who gives polite attention to women
 

 

Origin

Middle English (in the sense ‘finely dressed’): from Old French galant, from galer ‘have fun, make a show’, from gale ‘pleasure, rejoicing’

 

مترادفات

 

brave, courageous, valiant, valorous, bold, plucky, daring, fearless, intrepid, heroic, lionhearted, stout-hearted, doughty, mettlesome, great-spirited

 

درباره ی علیرضا امیری

علیرضا امیری مدرس و مترجم زبان انگلیسی و نویسنده تریگر پی ان یو

همچنین ببینید

کتاب موفقیت در گرامر شماره دو Success with Grammar grade 2

Give students the targeted, skill-building practice they need with these standards-based books! Each workbook includes …

نظرتان را بگذارید؟

avatar
  عضویت  
مطلع شدن از
error: متاسفیم.امکان این عمل وجود ندارد.