جدیدترین کتب
خانه 10 آموزش زبان 10 504 10 آموزش واژگان ۵۰۴- لغت شماره ۶

آموزش واژگان ۵۰۴- لغت شماره ۶

📚 ۵۰۴ Words – Lesson 1

✅ vacant /ˈveɪkənt/ (adj.) وِیکِنت

🌟 vacantly (-li)

👉 Empty, not filled.

🔷 Syn: unoccupied, uninhabited

🔶 Ant: filled, occupied, engaged

👈 [اتاق، جا و غیره] خالی، تهی، پر نشده [پست، مقام] بلاتصدی، بی متصدی، اشغال نشده، [وقت] آزاد

 Idioms and Phrasal Verbs

🔹a vacant lot

🔸زمین ناساخته، زمین بایر، زمین خالی

🔹fall vacant

(پست) خالی شدن

🔹situations vacant

(روزنامه) ستون کاریابی، ستون استخدام

 Examples:

✳ Someone is planning to build a house on that vacant lot.

✳ کسی قصد دارد روی آن قطعه زمین خالی خانه بسازد.

✳ I put my coat on that vacant seat.

✳ کتم را روی آن صندلی خالی گذاشتم.

✳ When the landlord broke in, he found that apartment vacant.

✳ هنگامی که صاحبخانه به زور وارد آپارتمان شد، آن را خالی یافت.

✳ When the guard saw that the cot was vacant, he realized that the prisoner had left the jail.

✳ وقتی محافظ زندان دید که تختخواب خالی است فهمید که زندانی زندان را ترک کرده است.

مطالعه بیشتر:
vacant

BrE / ˈveɪkənt /
NAmE / ˈveɪkənt /
adjective
۱ ( of a seat, hotel room, house, etc. ) empty; not being used

Syn=unoccupied
vacant properties
The seat next to him was vacant.
( especially NAmE ) a vacant lot (= a piece of land in a city that is not being used)
There is a room vacant, as it happens.
 
۲ ( formal ) if a job in a company is vacant , nobody is doing it and it is available for sb to take
When the post finally fell (= became) vacant, they offered it to Fiona.
( BrE ) Situations Vacant (= a section in a newspaper where jobs are advertised)
The position left vacant in July has not yet been filled.
۳ ( of a look, an expression, etc. ) showing no sign that the person is thinking of anything
a vacant look
She had large vacant brown eyes.
adverb
va cant ly / BrE ˈveɪkəntli ; NAmE ˈveɪkəntli /
to stare vacantly
 
 

درباره ی علیرضا امیری

علیرضا امیری مدرس و مترجم زبان انگلیسی و نویسنده تریگر پی ان یو

همچنین ببینید

جزوه آموزش ۵۰۴ واژه بصورت تصویری

   

نظرتان را بگذارید؟

avatar
  عضویت  
مطلع شدن از
error: متاسفیم.امکان این عمل وجود ندارد.