جدیدترین کتب
خانه 10 آموزش زبان 10 504 10 آموزش واژگان ۵۰۴- لغت شماره ۳

آموزش واژگان ۵۰۴- لغت شماره ۳

📚 ۵۰۴ Words – Lesson 1

 ✅ jealous /ˈdʒeləs/ (adj.) جِلِس

 

🌟 jealously (-li) jealousness (-nəs, -nɪs)

 👉 Afraid that the one you love might prefer someone else; wanting what someone else has.

 🔷 Syn: envious, covetous, invidious, desirous, green-eyed

 🔶 Ant: contented, satisfied

 👈 حسود، [نگاه و غیره] حسادت آمیز، رشک ورز، غیرتی، متعصب

🏻 Idioms and Phrasal Verbs

🔹Be/become jealous of sb/sth

🔸به کسی/چیزی حسودی/حسادت کردن

🔹be jealous of sth

🔸مراقب/مواظب چیزی بودن، به فکر حفظ چیزی بودن

📝 Examples:

 

️ A detective was hired by the jealous widow to find the boyfriend who had abandoned her.

یک کارآگاه توسط بیوه حسود استخدام شد تا معشوقش را که او را ترک کرده بود پیدا کند.

️ Although, my neighbor just bought a new car, I am not jealous of him.

با اینکه همسایه‌ام به تازگی اتومبیل جدیدی خریده است، اما من به او حسادت نمی‌کنم.

️ Being jealous, Mona would not let her boyfriend dance with any of the cheerleaders.

“مونا” به علت حسادتش، به معشوقه‌اش اجازه رقص با هیچ کدام از معرکه گیر ها را نداد.

️ She has always been jealous of me.

او همیشه نسبت به من حسود بوده است.

️ She gets jealous if I even look at another woman.

حتی اگر به زنان دیگر نگاه کنم، غیرتی می‌شود.

️ My aunt was so jealous of our new couch that she bought one just like it.

عمه‌ام به کاناپه جدید ما آنچنان حسادت می‌ورزید که یکی درست شبیه آنرا خرید.

️ Don’t be jealous because he has more toys than you.

حسود نباش که او اسباب بازی‌های بیشتری از تو دارد.

️ The boy was jealous because his friend was smarter than him.

پسر حسادت می‌کرد زیرا دوستش باهوش تر از او بود.

مطالعه بیشتر
jeal ous
BrE / ˈdʒeləs /
NAmE / ˈdʒeləs /
adjective
 
۱ feeling angry or unhappy because sb you like or love is showing interest in sb else
a jealous wife/husband
He’s only talking to her to make you jealous.
۲ ~ (of sb/sth) feeling angry or unhappy because you wish you had sth that sb else has
Syn=envious
She’s jealous of my success.
Children often feel jealous when a new baby arrives.
۳ ~ (of sth) wanting to keep or protect sth that you have because it makes you feel proud
They are very jealous of their good reputation (= they do not want to lose it) .
adverb
jeal ous ly / BrE ˈdʒeləsli ; NAmE ˈdʒeləsli /
She eyed Natalia jealously.
a jealously guarded secret
 
Collocations
همایندها
verbs be feel sound
adverb extremely fairly very
preposition about of
Extra Examples
ترجمه های پیشنهادی خودتون رو در قسمت نظرات ارسال کنید.

۱-I can remember feeling madly jealous when he was with other women.

۲- Ignore her—she’s only trying to make you jealous.

۳-Peter was obsessively jealous and his behaviour was driving his wife away.

۴- She was rather jealous of me.

۵-There’s nothing for you to feel jealous about.

۶-She’s jealous of my success.

درباره ی علیرضا امیری

علیرضا امیری مدرس و مترجم زبان انگلیسی و نویسنده تریگر پی ان یو

همچنین ببینید

آموزش زبان انگلیسی با فیلم و سریال دوزبانه شماره ۲

نظرتان را بگذارید؟

avatar
  عضویت  
مطلع شدن از
error: متاسفیم.امکان این عمل وجود ندارد.