آموزش واژگان ۵۰۴- لغت شماره ۱۶ - تریگر پی ان یو -کتابخانه تخصصی دیجیتال زبان